VISIE

Centrum Kauwenberg is een organisatie voor armoedebestrijding. De werking brengt mensen in armoede en andere mensen samen en draagt zo bij tot de bestrijding van armoede vanuit de ervaring van de mensen zelf. In Centrum Kauwenberg komen zowel volwassenen en kinderen in armoede samen. Ons hoofddoel is het wegwerken van sociale uitsluiting van mensen die in armoede leven. De werking is er op gericht mensen mondiger en sterker te maken en hen te betrekken in het verenigings- en culturele leven. We proberen armoede ook kenbaar te maken en maatschappelijke structuren te veranderen. De kinderwerking heeft tot doel de kinderen en jongeren van arme gezinnen de kans te geven om in groepsverband hun eigen mogelijkheden te ontdekken en te ontplooien om zo een positieve identiteit te ontwikkelen.

De Vlaamse overheid heeft Centrum Kauwenberg erkend als " vereniging waar armen het woord nemen" . Hiervoor werken we aan volgende criteria:

  Armen blijven zoeken;

  Dialoog en vorming;

  Armen het woord geven;

  Maatschappelijke structuren veranderen;

  Armen verenigen zich;

  Werken aan maatschappelijke emancipatie.

Werken aan maatschappelijke emancipatie.De werking van Centrum Kauwenberg werkt als een "enabling niche”. Die sociale niches zijn stimulerende en geen beperkende omgevingen, ze nodigen uit tot sociaal contact, sociale steun en het gebruik en aanleren van vaardigheden. Het zijn omgevingen waarin men zich fysiek veilig en sociaal gewaardeerd voelt. Het zijn ook ‘gastvrije’ niches: omgevingen waar het prettig is om te vertoeven, waarin de betrokkenen opnieuw keuzes kunnen maken, zodat ze zichzelf als handelende personen kunnen zien. Het is een omgeving waarin de betrokkenen een gevoel van eigenwaarde kunnen ontwikkelen en waarbij men tot medezeggenschap wordt uitgenodigd. (Driessens & Van Regenmortel, 2006)

Centrum Kauwenberg kiest er uitdrukkelijk voor om te werken met gezinnen (volwassenen én kinderen) in generatiearmoede. We kiezen voor de laagst mogelijke drempel met de uitdrukkelijke bedoeling de armsten te bereiken. Groepsvorming en groepswerk zijn permanent nodig om tot zelfwaardegevoel en identiteit te komen. Het is een proces dat niet denkbaar is zonder een algemene basiswerking. Het samenkomen in groep moet door de hele samenleving (beleid, hulpverlening, diensten,…) gehoord worden. Dit kan door het gestructureerd werken in dialoog met beleid en samenleving rond specifieke thema’s en projecten.

Een geëngageerde kennis van de leefwereld van mensen in armoede kan een veranderingsproces op gang brengen in de maatschappij.

Centrum Kauwenberg is een organisatie voor armoedebestrijding. De werking brengt mensen in armoede en andere mensen samen en draagt zo bij tot de bestrijding van armoede vanuit de ervaring van de mensen zelf. In Centrum Kauwenberg komen zowel volwassenen en kinderen in armoede samen. Ons hoofddoel is het wegwerken van sociale uitsluiting van mensen die in armoede leven. De werking is er op gericht mensen mondiger en sterker te maken en hen te betrekken in het verenigings- en culturele leven. We proberen armoede ook kenbaar te maken en maatschappelijke structuren te veranderen. De kinderwerking heeft tot doel de kinderen en jongeren van arme gezinnen de kans te geven om in groepsverband hun eigen mogelijkheden te ontdekken en te ontplooien om zo een positieve identiteit te ontwikkelen.

Centrum Kauwenberg is een organisatie voor armoedebestrijding. De werking brengt mensen in armoede en andere mensen samen en draagt zo bij tot de bestrijding van armoede vanuit de ervaring van de mensen zelf. In Centrum Kauwenberg komen zowel volwassenen en kinderen in armoede samen. Ons hoofddoel is het wegwerken van sociale uitsluiting van mensen die in armoede leven. De werking is er op gericht mensen mondiger en sterker te maken en hen te betrekken in het verenigings- en culturele leven. We proberen armoede ook kenbaar te maken en maatschappelijke structuren te veranderen. De kinderwerking heeft tot doel de kinderen en jongeren van arme gezinnen de kans te geven om in groepsverband hun eigen mogelijkheden te ontdekken en te ontplooien om zo een positieve identiteit te ontwikkelen.

"Wij zijn mensen zoals iedereen, ook al hebben we meer meegemaakt dan iedereen." De mensen die deelnemen aan de werking van Centrum Kauwenberg leven reeds verschillende generaties in armoede. Armoede is complex en wordt gekenmerkt door uitsluiting op verschillende levensdomeinen (inkomen, huisvesting, gezondheid, onderwijs, ...). Problemen op één terrein versterken de moeilijkheden in andere levensdomeinen.

Daarnaast hebben heel wat generatiearmen in hun kinderjaren te maken gehad met verstoorde of gebroken relaties en een gebrek aan basisveiligheid. Dit leidt vaak tot een beschadigd fundament: gevoelens van schaamte, het laag zelfbeeld en een gering zelfvertrouwen, ... Dit is de kern van armoede. Dit maakt het moeilijk om op eigen kracht uit de armoede te geraken. Er moet gewerkt worden op alle levensdomeinen tegelijk zodat het ene probleem het andere niet creëert of versterkt. Mensen in armoede versterken in hun eigen leven zodat ze hun onzekerheden en schaamte niet doorgeven aan de generaties die na hen komen, is noodzakelijk.